lepjunk.hu

A

a priori - azonosítás


a priori bizonyos föltételezéseket eleve ("a priori)" elfogadunk ellenőrzés és bizonyítás nélkül, mintha isteni kinyilatkoztatásról, vallási hitről lenne szó

AAK alternatív és augmentatív kommuni­káció; a modern gyógy­pedagógia és rehabili­táció elengedhetetlen része: a sé­rült emberi kommuniká­ció okozta súlyos érzelmi, intel­lektuális és szociális hátrányok megszűntetését, de legalább is a csökkentését szolgálja

ABA Applied Behavior Analysis, alkalmazott viselkedéselemzés, amelyet sokan Lovaas-módszernek is neveznek: kidolgozója, a norvég születésű és az Egyesült Államokban dolgozó klinikai pszichológus, dr. Ole Ivar Løvaas után; behaviorista inten­zív megközelí­tés, autisták és fejlődési zavarral küzdő gyerekek nevelésénél alkalmazzák; a program nagy része azon alapul, hogy a gyermek az utánzás révén tanul. (Lásd még: EVK )

abnormális a normálistól, az átlagostól, a szabályostól, a szo­kásostól eltérő; a köz­nyelv­ben használják a fogyatékossá­gok, rend­ellenes­ségek megjelölésére; ma már szakmai haszná­lata ke­rülendő. (Lásd még: neurotipikus)

absence rövid ideig tartó, átme­neti eszmé­letzavar epilepszi­ánál

absztrakció elvonatkoztatás, elvonás, el­vont fo­galom

absztrakt elvont, valóságtól elvonatkozta­tott

abúlia kóros akaratgyengeség; cselekvés­képtelen­ség

abúzus visszaélés, jogtalanság, mely a gyermek alapvető jogait sérti, s büntetőjogi következménye lehet. Többféle magatartást leíró, átfogó kategória, amely részben tartalmazza a veszélyeztetés (vagy veszélyeztetettség) azon formáját, amely az állami beavatkozást szükségessé teszi. Súlyosabb esetben a hazai gyermekvédelemben, a veszélyeztetett helyzetben lévő kiskorú érdekében történő gyámhatósági intézkedések alkalmazását indokolja. Beletartoznak a már büntetőjogi felelősségre vonás szükségességének szintjét is elérő, kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények. Az abúzus fogalma ezeken kívül tartalmazza a kiskorú érzelmi elhanyagolását megvalósító magatartásformákat, illetve a rendszerabúzust.

acting-out (angol) vagyis kifelé cselekvés, amikor az egyén a szerzett feszültséget a másikon vezeti le. Ez személyiségzavarra vall. Megszűnik az önkontroll, felszínre jut a szadizmus. Megnyilvánulási formája még, amikor az elkövető örömét leli abban, hogy megkínozza áldozatát.

adaptáció alkalmazkodás az élet feltételeihez

adaptálni alkalmassá tenni, át­alakítani

adaptív alkalmazkodó, alkal­maz­kodást elősegítő

addiktív szenvedélyt keltő, függőséget okozó. Eredete: latin. A függővé válás minden esetben az agyban végbemenő hosszú távú, talán életre szóló neuroplasztikus változásokkal jár együtt. Az addiktív anyagok (pl. kábítószer vagy alkohol) úgy részesítenek gyönyörben bennünket, hogy nem kell érte megdolgoznunk. (Lásd: Norman Doidge: A változó agy)

adekvát megfelelő, egyenlő értékű

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder; figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar - olyan tünetegyüttes, amelyet nagy­mér­tékű figyelmetlen­ség, túlzott mozgásos aktivitás és meggondolatlan, hirtelen ötlettől vezérelt maga­tartás jellemez, általában korai, hétéves kor előtti a kezdet; magyar megfelelők: HKZ, figyelemzavar–hiperaktivitás, POS

ADI-R Autism Diagnostic Interview–Revised, azaz autizmust diagnosztizáló interjú; standardi­zált, strukturált, kérdező alapú diagnosztikus interjú

adoptál örökbe fogad, törvé­nyesen gyer­mekévé fogad

ADOS Autism Diagnostic Observation Schedule: autizmust diagnosztizáló obszer­vációs séma; standardizált eljárás, játékos ak­tivitásokat és beszélgetést tartalmaz

AÉE Autisták Érdekvédelmi Egyesülete; 1988 decembe­rében szülők, gyógypedagó­gusok, orvo­sok, pszi­chológusok alapították, az Autism Europe nem­zetközi szervezetbe tömö­rülő szövetsé­gekkel megegyező indítta­tással; a koragyermek­kori autizmus, ill. az autisztikus személyiségfejlődés különböző formáiban szenvedő sze­mélyeket és családjukat kí­vánja támogatni; független, pártsemleges, 1998 január 1. óta köz­hasznú szervezet; (l. még AOSZ)

afázia beszédzavar: a kialakult beszéd elvesz­tése vagy zavara; a beteg nem tudja gondolatait szóban vagy írásban kifejezni, vagy nem érti, amit mások mondanak

affektív érzelmi, hangulati, in­dulati

affektivitás az ér­zelmi és han­gu­lati élet összessége

affektus indulat; rövid lefo­lyású rendkívül erős érze­lem, amelyet jellegzetes fizio­lógiai reak­ciók kísér­nek

afferens centrális, központba vezető

Affolter-terápia a hierarchi­kusan egy­másra épülő észle­lési folya­matok céltudatos fejlesz­tése

agitáció meggyőzésre irányuló tevékenység, rábeszélés. Orvosi nyelvben: nyugtalanság

agnózia felismerési képtelen­ség; az egyén látja és érzékeli a kör­nyezetében lévő ismerős tár­gya­kat és lénye­ket, de nem ké­pes felis­merni azokat

agorafóbia tériszony, kény­szerű félelem attól, hogy üres utcákon, tereken az ember egye­dül men­jen át

AGP lásd: Autism Genome Project

agrammatizmus nyelvtani szerkezetek, jelek, ragok hiánya a beszédben

AGRE Autism Genetic Resource Exchange a CAN nonprofit szervezet által létrehozott DNS biobank

agresszió támadó jellegű maga­tartás, ellen­séges – legtöbb­ször feszültséggel járó – belső rezdüle­tek, élmények jelentke­zésekor, ami irányulhat a külvi­lágra, személyre vagy magára az ezt átélőre; lehet tudato­s vagy tudattala­n, megmu­tatkoz­hat köz­vetlenül vagy közvetve, akár át­ala­kult formá­ban is az elfojtott ag­resszióból szár­mazó szoron­gásban, testi tünetekben. (Lásd még: Agresszió és autizmus című cikkeket)

agresszív fenyegető magatartásforma. ~ az, akinek a cselekedetei támadó jellegűek. Ez irányulhat valaki ellen, illetve a külvilág ellen

agyi reprezentáció a külvilág egyes tár­gyainak, jelensé­geinek tükröződése a tudatban

agykéreg (cortex) az agy koponyacsont felé eső, legkülső része, a tudatos működések színtere. A cortex-ben szokás ún. lebenyeket megkülönböztetni, így például homloklebenyt, falcsonti lebenyt, halántéklebenyt, és nyakszirti lebenyt.

agyvelő (cerebrum s. encephalon) a központi idegrendszer tömeges előrésze; hosszant kifutó részlete pedig a gerincagyvelő (medulla spinalis). Bővebben lásd: http://www.kislexikon.hu/agyvelo.html

AIT Auditory Integration Training: hallási integ­rációs gya­korlat; modulált zenét alkal­mazó kezelési módja az autizmusnak; a terápia lényeges eszköze a dr. Guy Berard által kifej­lesz­tett audiokinetron készülék

akadálymentesítés a fogalom lényeges átalakuláson ment keresztül, régebben aka­dálymentesítés alatt elsősorban a mozgáskor­látozott emberek hozzáférésének megteremté­sét értették; ma már valamennyi fogyaté­kos­sági csoporthoz tartozó ember – tehát az autista személy – speciális szük­ségleteinek figye­lembe vételét kell érteni a komplex akadálymente­sí­tés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megte­remtése alatt

akadálymentes környezet az a környezet, amely biztosítja valamennyi fogyaté­kos­sággal élő ember biztonságos közlekedését az épített környezetben (pl. mozgássérülteknek lifttel, rámpákkal), valamint biztosítja az információhoz való hozzáférést a közösségi terekben segítő, támogató táblák­kal, egyszerű­sített, egyér­telmű nyelvezetű tájékoz­tató anyagokkal, vakoknak braille-írással, a számító­gépen pedig egyszerű nyelvezettel, vakbarát-programmal; az autistáknak pedig elkülö­nü­lésre alkalmas helyiség igénybe­vételének lehetőségével

akceleráció a gyermekkori fejlődésben ki­mutat­ható felgyor­sulás

akkomodáció alkalmazkodás, alkalmazkodó képesség

aktív tevékeny, cselekvő

aktivitás cselekvésre való képesség; az a képesség, amellyel a szervezet a külső ingerekre reagál

aktív szókincs a kifejező be­széd­ben alkal­mazott szavak ös­szes­sége

aktivációs szint az agykéreg egészének működését jellemző általános állapot; pszichológiai szinten az  alvás és az ébrenlét különböző fázisainak felel meg; napszakos és egyéni ingadozást mutat, ez utóbbi kapcsolatban áll az érzelmi állapot változásaival

akupresszúra a kínai orvostu­dományból szár­mazó kezelési folyamat, a test meg­határo­zott pontjain alkalmazott gyenge nyomással in­gerlik a meg­felelő szerveket, és ezzel próbálják befolyásolni a fájdalmat, sérült sze­mélyek­nél is eredménnyel alkalmazható

akupunktúra tűszúrásos ke­zelés, gyógy­mód; kínai eredetű gyógykezelés a test

meg­határo­zott pontjain al­kalmazott tűszú­rások révén

akusztikus diszkrimináció hallási meg­külön­böztetés

akut heveny, hirtelen fellépő, gyors lefo­lyású

alacsony szinten funkcio­náló gyenge értelmi képessé­gek­kel, szociális, kommuni­katív és

önel­látási kész­ségekkel rendel­kező

alak-háttér differenciálás az a képesség, amellyel differenciáltan tudjuk érzékelni a térben az alakot és a hátteret, autista személyeknél ez gyakran nehézséget okoz

alarm reakció riasztó mecha­nizmus, a stressz tünetegyüttese

alexia az olvasás és az írott szö­veg megérté­sére való képte­len­ség, egyébként ép látási képessé­gek mellett; oka az agy helyi ká­roso­dása

alexitímia „érzelmi süketnémaság”: amikor valaki nem tudja szavakba önteni az érzéseit vagy bármilyen módon közölni az érzelmeit, bár érezni érzi azokat. (Lásd: Dása kisszótára)

ALF Autizmus levelező fórum; szülői kezdeményezésre az interneten elindított zártkörű levelező csoport

algoritmus olyan módszer, utasítássorozat, részletes útmu­tatás, recept, ami valamely felmerült probléma megoldá­sára alkalmas; autista, autisztikus személyek esetében fontos szerepe van egy-egy cselekvés apró lépé­sekre való lebontásá­nak

alimentáris étkezéssel összefüggő

állatterápia az állatterápia során terápiás állato­kat (leggyak­rabban kutya, ló, de bármi­lyen sze­líd emlős vagy hüllő, hal, madár) használnak bizonyos em­beri egész­ségügyi problémák megol­dására; számtalan területen hasz­nálható, tanulási problémák, lelki terhek, fejlődési rendellenes­sé­gek, mozgáskorlátozott­ság, egészségmeg­őrzés, alkoho­lizmus, drog­függőség, házassági válság stb. kezelé­sére; az egyéni tűrés­határokat figyelembe véve jól alkalmazható autista gyermekek­nél is, bár ez tudományosan nem igazolt

allergének olyan, főleg az ál­lat- és növény­világ­ból szár­mazó anyagok, amelyek, ha hos­szabb ideig vannak kapcsolat­ban az em­beri test saját védekező rend­szerével, akkor allergiás reakció­kat válthatnak ki

allergia a szervezet válaszre­akciója olyan, egyébként ártal­matlan anya­gokra, amelynek kiváltásában az immunrend­szer helytelen mű­ködése játszik szerepet

ambiciózus törekvő

ambivalencia kétféle, egymással ellentétes érzés egyidejű jelenléte ugyanazzal a dologgal, személlyel kapcsolatban, amely feszültéséget okoz, így választásra késztet (lásd még: elhárító mechanizmusok - azonosítás)

ambivalens két véglet közötti ingadozás, bi­zonytalanság

amfoter jelentése: két ellentétes jellemzővel rendelkező; Kémiában olyan anyagok, amelyek mind savas, mind bázikus tulajdonságokat mutatnak. A víz pl. amfoter vegyület

amimia mimikátlanság, a mimika hiánya

amnézia az emlékezés hiánya, zavara

amygdala mandulamag; az agy mélyebb ré­szében, az agytörzs fölött, a limbikus gyűrű aljában található ősi idegi központ, amely töb­bek közt fontos szerepet játszik a félelem átélé­sében.  Az érzelmi emlékek tárháza. Ha az amygdalát elvágják az agy  többi részétől, feltűnő érzéketlenséget eredményez a történések érzelmi súlya iránt: ez az állapot "érzelmi vakság"-nak is nevezhető.

analgézia a fájdalomérzés teljes hiánya

analízis elemzés, ré­szekre bon­tás

anamnézis kórelőzmény, ami a diagnózis meg­állapításá­hoz alapvetően szükséges

andragógia a felnőttképzés tudománya, a neveléstudomány egyik területe; az autizmus peda­gó­giájában ez még kezdeti szakasz­ban van

Angelman-szindróma veleszületett genetikai betegség, amely neurológiai tünetekkel, szellemi visszamaradottsággal, tanulási nehézségekben megnyilvánuló, külső jegyekben és viselkedésben (beszédzavar) is megfigyelhető elváltozásokkal jár.

anomália az átlagérték tulaj­donságától eltérő jelenség; olyan viselkedés- vagy ma­gatartás­forma, ami az átlagtól jelentő­sen eltér

antidepresszánsok agyunkban az idegsejtek közötti információáramlást hírmolekulák (neurotranszmitterek) – például a szerotonin, a dopamin és a noradrenalin – végzik. Azokat a hírvivőket, amelyek már ellátták közvetítői feladatukat vagy elbontja az idegsejt, vagy visszaszippantja a kibocsátó szerv. Az utóbbi módszer takarékosabb, mivel a molekula így újra felhasználható. A ma ismert depresszióellenes gyógyszerek többsége ezt a visszaszippantásos folyamatot gátolja meg, így szaporítják az agyi hírhormonok, legfőképpen a szerotonin mennyiségét. Egy 2008-as felmérés szerint hazánkban elvileg minden harmadik ember szed nyugtatót, antidepresszánst vagy fájdalomcsillapítót.

antiszociális személyiség a személyiségzavar egyik formája; az egyén szocializációjának eredménytelensége

antropomorfizmus emberarcúsítás; emberi viselkedés vagy személyiség tulajdonítása „nem-emberi” állatoknak (Dása  kisszótárából)

antropozófia Rudolf Steiner (1861–1925) az általa életre hívott antropozófia jelentéséről ezt írta: „Nem az ember bölcsessége az antropozófia szó helyes magyarázata, hanem emberségének tudata”; a görög szó az antroposz = ember, szófia = bölcsesség szavakból jött létre; e filozófiai irányzat célja a 20. század kereső embere előtt új szellemi világ- és emberképet mutatni. Kapcsolódik az emberiség ősi bölcsességéhez, azonban a keleti tradíciókkal ellentétben a nyugati szellemi életben gyökerezik, és középpontjában Krisztus feltámadása, a Golgotai Misztérium áll. Iskolázási módszere „A magasabb világok megismerésének útja" is – az ember morális fejlesztése mellett – a nyugati gondolkodásból sarjad. Tanítása szerint a gondolkodás világprincípium, teremtő erő, melynek realitása van.

anxietas (lat.) aggodalom, félelemérzés, szorongás

AOSZ Autisták Országos Szövetsége, az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének új neve; az AÉE közgyűlése 2007-ben döntött a névváltoztatásról

apátia kedvetelenség, közömbös­ség; a fruszt­ráció egyik követ­kezménye

Apgar-érték az újszülött általá­nos álla­potának (szívműkö­dés, légzés, bőrszín, tónus és sí­ráskor mutatkozó reflexek) pon­tozásos értékelésére össze­állított táblázat alapján szá­mított adat; nevét megalkotójáról, Virginia Apgar amerikai altatóorvosról kapta

apraxia a célszerű, kombinált moz­dulat­készség hiánya

arbaklofen (arbaclofen) - az agyban termelődő kémiai anyagok egyensúlyának helyreállítását célzó hatóanyag. Olajozottabbá váló társas kapcsolatok, kisebb ingerlékenység, kevesebb ideges kitörés jellemezte azt a 25 fragilis X szindrómás illetve autista beteget, akik közreműködtek a hatóanyag egyesült államokbeli kipróbálásában. Az agyban termelődő kémiai anyagok egyensúlyának helyreállítását célzó hatóanyag biztonságos. Nem okoz mellékhatásokat sem. A feltáró tanulmányok szerint az autisták agyszövetében túl sok olyan ingerületátvivő anyag termelődik, amely fokozza az idegsejtek aktivitását, kevés van viszont az ellenkező hatásúból. A sejtek túlzott aktiváltsága nagyon érzékennyé teszi a betegeket az erős hanghatásokra vagy a hirtelen környezeti változásokra – az ilyesmire szorongással, félelemmel reagálnak. A hatóanyag ezt a kóros anyagmegoszlást állíthatja helyre. A gyakorlatban ez annyit jelentene, hogy megszüntetheti a betegek túlérzékenységét. (Lásd még: oxitocin)

archetípus őstípus, ősforma

arcvakság orvosi szóval prosopagnozia - ahhoz hasonlítható, mint amikor valakinek nincs zenei hallása. A betegségben szenvedők látják ugyan az arcokat, mint ahogy minden egészséges személy hall hangokat is, csak az arcok közötti különbségtétel nem sikerül nekik. Amíg a zenei hallás nélkül a hangokból nem áll össze a dallam, addig az arcvakságnál a szembejövő személy arca nem áll össze ismerősként. Ha egy (pl. autista) személy arcfelismerési képesség hiánnyal küzd, akkor minden alkalommal mutatkozzunk be neki. Az arcvakság ismert tünet az ideggyógyászatban, általában epilepsziásoknál, fejsérülteknél vagy súlyos betegségeknél észlelhető. „Baleset következtében fellépő prosopagnozia és az (aspergeri) autisták arcfelismerési nehézsége között az a különbség, hogy az előbbi esetben pusztán fiziológiai akadályok, az autisták esetében pedig magasabb szintű, az agy szintetizálási képességében ill. a személyiségben rejlő akadályok állják útját a jó arcfelismerésnek.” (Dr. Gerő Zsuzsa – Esőember II. évfolyam 2 – 3. szám)

arousal (ang.): éberség, izgatottság, készenléti állapot. A tudat éberségi állapotának vegetatív alapja. Az agyba érkező információk, a mentális folyamatok hozzájárulnak az éberségi szint fenntartásához. Az emberi pszichés működésben létezik egy optimális ~szint, amely megfelel a tiszta tudatnak. Az ~szint növekedésével, ill. csökkenésével együtt jár a tudati szintek változása. A közismert agyvizsgáló eszköz, az EEG által regisztrált görbék az ~szint bioelektronikai mutatói. A teljesítmény és az arousalszint összefüggései – Az aurosal az aktuális agyi aktivitás szint. A motiváció és a szervezet arousalszintje között nagyon szoros összefüggés figyelhető meg.

artikuláció hangképzés, a han­gok kiejtésé­nek módja

ASD (Autism Spectrum Disorder) angol - az autizmus spektrum zavar (lásd lentebb) rövidítése

aspektus nézőpont

Asperger-szindróma az autizmus enyhe for­mája, gyakran mint magasan funkcionáló autizmust említik; az ilyen személyeknek ál­talá­ban normális vagy annál magasabb az intelligenci­ájuk, de a kom­munikációs és társas képes­ségeik gyen­gébbek. Lásd lentebb: Asperger, Hans

Asperger, Hans, Dr. (1906–1980) osztrák orvos, gyógypedagó­gus, egyetemi tanár, 1943-ban, Bécs­ben írta le az autizmust. Asperger Leo Kannerrel egy időben (1943) 200 családnál végzett vizsgálatot, akiknél Kanner megfigyeléseihez hasonló viselkedésű gyermekeket talált azzal a különbséggel, hogy náluk nem talált beszédfejlődési zavarokat. Az általa diagnosztizált esetekre az Intelligenzautomaten, azaz az intelligencia-automaták kifejezést használta. (Lásd: Asperger-szindróma illetve aspergeri autista.) Megfigyeléseit már 1944-ben publikálta német nyelven, melyet azonban csak 1989-ben fordítottak angolra. Idézet a publikációból: „…diese Menschen sind, krass ausgedrückt, Intelligenzautomaten. Über den Intellekt muss denn auch bei ihnen die soziale Anpassung gehen, sie müssen alles verstandesmässig erlernen.” Lorna Wing britt pszichiáter használta először az Asperger-szindróma kifejezést 1981-ben. A DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual 4. kiadásában az „Asperger’s disorder” kifejezést használják.

aspergeri autista jó képes­ségű autista; intel­lektuálisan a normá­lis vagy ennél maga­sabb öve­zetbe tartozó; nála a társas kapcsolatok kialakítása (többnyire) minőségileg károsodott

ásványi anyagok olyan szer­vet­len anya­gok, amelyekre a test­nek szüksége van, és a táplá­lék ele­gendő mennyiséget kell, hogy tartalmazzon belőlük

asszertív kellő határozottságú, öntudatú személy. Jellemző rá, hogy környezetével összhangban igyekszik elérni céljait. Kellő önbizalommal rendelkezik, határozott, szemkontaktust tart, erőt nem alkalmaz, együttműködő. Arany középút a behódoló (szubmisszív), alárendelt magatartásforma és a fenyegető (aggresszív) magatartásforma között.

aszimetria (rész)aránytalanság

asszociáció társítás; többé-ke­vésbé állandó­sult kapcsolat, amelynek alapján egy érzéklet előhív egy másikat

aszociális a szociális kapcsolatok, normák iránt közömbös személy, aki leértékeli a társas kapcsolatok jelentőségét

aszténia gyengeség, erőtlenség, kimerült­ség, bá­gyadtság, ernyedt­ség, elesettség

ataxia a mozgás koordinációjá­nak hiánya

ATEC Autism Treatment Evaluation Checklist (angol nyelven: http://www.autism.com/atec); értékelő lista az autizmus kezelésé­nek nyomon kö­vetésére (magyar nyelven itt található:http://atec.uw.hu/)

ATF Autizmus-specifikus Támogatott Foglalkoztatás

atipikus nem tipikus, ritkán előforduló, nem jellemző. Lásd még alább: atípusos

atípusos a jellegzetes, típusos, klasszikus megje­lenési for­mától néhány elemében eltérő

atípusos autizmus diagnosztikai kategória, amikor az érintett személy az autizmus jellegzetes jegyeit mutatja a három kulcsfontosságú terület közül kettőben, de a harmadikban nem

atónia tónustalan

ATP adenozin-5'-trifoszfát; egy többfunkciós nukleotid, amely a sejten belüli energiaátvitel legkisebb „molekuláris pénzegysége”. Az ATP kémiai energiát szállít a sejten belül az anyagcsere folyamataiban.

atrophia sorvadás

attitűd valamely lelkület vagy lelkiállapot külső megnyilvá­nu­lása, arról árulkodó visel­kedés­mód, testtartás, arckifejezés

Attwood, Tony a Különös gyerekek - Kalauz az Asperger szindrómáról szülőknek és nevelőknek c. könyv szerzője

auditív hallási, hallással kap­csolatos (lásd még: NLP)

auditív diszkrimináció azonos illetve hasonló hangzású szópárok hallás utáni megkülönböztetésével a finom hangzásbeli különbségek észlelésének képessége. Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában: hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája.

augmentatív támogató, segítő

Auricula terápia egyénre szabott, a páciensek szenzoros érzékelési zavarait figyelembe vevő és a testi (taktilis) érzékelés közismert stimulálásának egy továbbfejlesztett változatára alapuló 10 napos fejlesztő program a jobb képességek és életminőség elérése érdekében. A terápia kidolgozója és a terápiás központ alapítója Claudia Nyffenegger

Autism-Europe AE; Európa központi civil ernyőszervezete, az autizmus területén dolgozik, tömöríti az uniós tagországok szervezeteit; elsődleges célja, hogy segítse az autizmussal élők és család­juk jogainak érvénye­sítését, életmi­nőségük javítását; Európában 85 tagszervezete van; Magyarországot az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) képviseli

Autism Genome Project (AGP) nemzetközi együttműködés keretében az USA-ban, Kanadában és Európában több mint 50 központtal rendelkező konzorcium. Célja az autizmus genetikai eredetéért felelős gének azonosítása. 2003 óta több mint 200 publikációjuk jelent meg.

Autism Speaks autizmus területén működő érdekvédelmi szervezet az Egyesült Államokban. Támogatja az autizmus kutatást; tájékoztatási tevékenységének célcsoportja a nagy nyilvánosság mellett az érintett családok valamint a kormányok. 2005 februárjában Bob Wright, a General Electric alelnöke és felesége Suzanne alapította egy évvel azután, hogy Christian nevű unokájukat autizmussal diagnosztizálták. 2008 januárjában Geraldine Dawson Ph.D. klinikai gyermekpszichológus lett az Autism Speaks tudományos vezetője. 2010 áprilisában Yoko Ono a szervezet első "Global autizmus nagykövete". Megalakulását követően az Autizmus Speaks egyesül két már működő autista szervezettel: NAAR 2006, ill. Cure Autism Now (CAN) 2007-ben

autista autizmusspektrum-zavarban szenvedő személy

autisztikus nem meríti ki az autizmus jel­lemző kritériumait, a vizsgált személy csak néhány megnyilvá­nulásában mu­tat autista jegyeket

autisztikus triász lásd lentebb: autizmus spektrum zavar

autizmus a görög önmaga, ön­magára irá­nyuló (authos=önmagára irányultság) kifejezésből; az agyi működés súlyos, átható, egész életen át tartó és fo­gyaté­kosság­hoz vezető szociá­lis, kommunikációs és kog­nitív za­vara; az autizmus kife­jezést Bleuler Eugen (1857–1939) svájci pszichiáter és pszicholó­gus hasz­nálta először 1911-ben, ezzel utalva a skizof­rén páciensek önma­gukba forduló viselkedésére; (lásd még: kognitív diszfunkció)

autizmussal élő azaz autista. Olga Bogdashina szerint helytelen szóhasználat: "Ha az autizmussal élők (azaz az autista emberek) autistának nevezik magukat, akkor miért kellene tartanunk attól, hogy mi is így nevezzük őket? Hogy megmutassuk, tiszteljük őket? ... Az autizmus nem egy szégyellnivaló dolog."

autizmus spektrum zavar (röv. lásd fentebb: ASD) az autizmus egy folya­matos skálán helyezhető el, ami az enyhe, na­gyon magasan funkcionáló és kom­muniká­lótól a súlyos, alacso­nyan funkcionáló és nem kom­munikálóig terjed; fejlődésneurológiai zavar, melyet 1. a szociális kommunikációt, 2. a kölcsönösséget igénylő szociális interakciókat valamint 3. a rugalmas gondolkodást és viselkedésszervezést megalapozó kognitív készségek fejlődési eltérése és késése jellemez (autisztikus triász); a klinikai kép rendkívül változatos az érintett populáción belül, az autizmus súlyossága, a triászon kívüli tünetek, az értelmi színvonal (amely bármilyen szintű lehet), egyéb képességek, erősségek illetve fogyatékosságok, járulékos állapotok (pl. a beszédfejlődés zavara, epilepszia) és a gyermek személyisége függvényében, és az egyénen belül az életkortól függően is változik

autoagresszió önmagára irá­nyuló támadás, erőszak

autoimmun betegség a szervezet saját magát támadja meg, mert az a védő­funk­ció, ame­lyet az immunrendszer bizto­sít, a saját szervezet ellen fordul

autonóm önálló; környezeti hatásoktól, informáci­óktól független személyiség

averzió ellenszenv, undor, idegenkedés valamitől

averziómentes ellenszenvet, büntetést elkerülő - pl. autisták esetében kihívó, provokatív, zavaró, stb. magatartásra adandó helyes válaszreakció

averzív kondicionálás a kondicionálás azon formája, ami­kor a nem kívánt viselke­dést büntetés hozzákap­csolásával olt­juk ki (lásd még kondicionálás)

axonok az agyi idegsejtek nyúlványai, segítségükkel keletkeznek az agyi kapcsolódások, ez teszi lehetővé az agyterületek közötti kommunikációt, amely egyebek közt a viselkedés és a gondolkodás irányításában is kulcsfontosságú.

Ayres, Jean (1920–1988) (teljes nevén Dr. Anna Jean Ayres Baker) amerikai születésű (California) ergoterapeuta, pszichológus; nevéhez fűződik a tanulási zavarok megállapításának (SID azaz sensory integration dysfunction), és terápiájának (1960) módszere (lásd: szenzoros integrációs rendellenesség)

Ayres-tesztvizsgálat terá­piás eljárás, az elemi mozgás­minták újbóli felépítése külön­böző inger­helyzetek által, célja az idegrendszer érettségének elősegítése

azonosítás lásd elhárító mechanizmusok


2014-08-24 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés