lepjunk.hu

K

Kanner - kt.


Kanner, Leo gyermekpszichi­áter (1894–1981), 1943-ban, Baltimore-ban írja le az autizmust (Lásd még: A kezdetek)

Kapocs Kiadó az Autizmus Alapítvány könyvkiadója

kapuőr amikor a gyermekek számukra ismeretlen személlyel találkoznak, mindaddig nem létesítenek kapcsolatot ezzel az idegennel, amíg meg nem bizonyosodtak arról hogy szüleik biztonságosnak értékelik a helyzetet A jól működő családban az egyik szülő felvállalja ezt a „kapuőr” szerepet, Ő az, aki eldönti, hogy az idegen beléphet-e a család életébe. Az idegen a kapuőr bizalmát elnyerve a család többi tagjának bizalmát is élvezi. Általában a szülőknek ez a védő, monitorozó, eligazodást segítő szerepe a gyermek fejlődésének korai fázisában domináns, fogyatékos gyermek esetében azonban fennmaradhat az utód felnőttkorában is.

karakterzavar a felnőtt életvi­telre való kép­telen­ség, jellemza­var

kariotípus az egyed kromoszómáinak összessége, ill. az egyed kromoszómáinak száma, alak és nagyság szerinti meghatározottsága; az egyénre jellemző kromoszómakészlet

kariotípus-szűrés a sejt kromoszóma-készletének vizsgálata (Bővebben: Citogenetikai vizsgálatok)

katatónia pszichiátriai tünet, elmezavar következtében létrejövő mozgási rendellenesség, merevség; a skizofréniában szenvedőknél a tüneteknek két csoportja van: órákig vagy napokig tartó mozdulatlanság, ill. izgalmi tünetek, mozgásrohamok vagy a testtartás hos­szabb ideig fenn­ma­radó kóros rögzítettsége, amely­hez izommerev­ség és önkívületszerű állapot járul

kategorizáció gondolati művelet, amelynek során a környezet tárgyai, eseményei, személyei valamely címke alatt közös nevezőre vonhatók

kaudátusz az agy mélyebb részében fekvő idegi központ, amelynek fontos szerepe van a mozgásban

kazein a tejben található legfontosabb fehérje, amely az alvadáskor keletkezik

kártyák használata autizmussal élők fejlesztésében nagyon fontos, hogy minden esetben sok vizuális (látással érzékelhető) segítséget adjunk. Lásd pl.: PECS

keláció a káros hatású nehézfé­mek (higany, ólom stb.) kiűzése a szervezetből; orvosi felügyelet nélküli alkalmazása tilos Lásd még: dimaval

kelátor - a szó a chela, rákolló szóból származik. A fémet gyenge kémiai kötéssel fogja meg a szerves molekula két része között

kényszerbetegség lásd: OCD

kényszercselekvés rendelle­nes megnyil­vánulás, pszichés feszültséget tartalmazó és kínos érzéssel járó erős, leküzdhe­tet­lennek tűnő belső késztetés

képesség tehetség; valamely cselekvésre, teljesít­ményre való alkalmasság, illetve annak mér­téke

képzeleti játék játéktevékenység, melyben a gyermek a fantáziáját használja, szerepekbe bújik, játékát szabályok határozzák meg

képzés meghatározott irányú oktatás, célja az általános műveltség növelése, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához

készség a tudatos tevékenység automatizált ös­szetevője

kétoldali lateralitás nincs szá­mottevő különb­ség pl. a ke­zek használatánál

kevert lateralitás jobbkezes, bal­lábas – vagy jobbkezes, balsze­mes

kézműves terápia a kreativitást elősegítő manuális terápia je­lentős, viselkedészavart csökkentő szereppel bír, előkészít a munkavégzésre is

KIDD - ACCESS ikonos kommunikációs programcsomag autista kisgyer­mekek fejlesztésére

kifejezési repertoár megtanult, rendelkezésre álló készségek, viselkedések összessége

kimerülési fázis a stresszre adott reakció harmadik szakasza

kinesztetikus/kinesztéziás (görög) saját mozgás érzékelése; ingerek egymásutánisága, melyet sajátos egésznek érzékelünk, és meg­határozott idői szerke­zete van (lásd még: NLP)

kinesztézia mozgásérzés; a saját mozgás érzékelése

kineziológia a görög kinesis szóból ered, ami mozgást je­lent; az izmok és a testmozgás tudo­má­nya, ami al­kalmas nemcsak az átélt stresszes hely­zetek oldására, hanem szemé­lyiség-, és készségfejlesztésre is

KIR Közoktatás Információs Rendszer

kiscsoportos tréning az érintett szemé­lyek szociális és kommuni­kációs készségei­nek fej­lesz­tése az élet­koroknak meg­felelő, speciális módsze­rekkel

kizáró gondnokság a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá a bíróság azt a nagykorú személyt helyezi, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége – pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt – tartósan teljes mértékben hiányzik

klinikai pszichológus visel­kedési prob­lémák, magatar­tásza­varok, mentális problé­mák diag­noszti­zálására, kezelé­sére, terápi­ájára sza­kosodott szak­ember

know-how szakmai ismeretek; a támogatási programok célkitűzéseinek egyik fontos végrehajtási eszköze, a szakmai tapasztalatok és a szaktudás elterjesztése, a szakértői ismeretek hatékony felhasználása

kód rejtjel, rejtjelkulcs, kulcs

kognitív gondolkodási, a gon­dol­kodással kap­csolatos; megismerő, megismerő folyamatokhoz kötődő, ismeretekre vonatkozó

kognitív diszfunkció az ér­telmi működés za­vara

kognitív folyamatok megismerő folyamatok; a meg­isme­rést szol­gáló eljárások ös­szessége; észlelés, emlé­kezet, gondolko­dás, azok a folyamatok, melyek során az ember a környező valóságot felfogja, észleli és ismereteket szerez róla

kognitív forradalom a pszichológia fejlődésében az elmúlt évtizedekben bekövetkező nézőpontváltás, amelynek során a hangsúly az elszigetelt lelki jelenségek vizsgálatáról a megismerés folyamatára került

kognitív mechanizmus megismerő  folyamat

kognitív terápia a pszichoterápia egyik tí­pusa, célja a páci­ens negatív gondolati sémái­nak átalakítása;

kognitív újrastrukturálás a kognitív viselke­désterápiá­ban használt módszer, ami­vel segíte­nek az embe­reknek felismerni és meg­változtatni eltor­zult gondol­kodási mintái­kat és attitűdjeiket, és kezelni a stresszt és a tünete­ket

kognitív viselkedésterápia Cognitive Behavior Therapy, CBT; a pszichoterápia egyik fajtája, amelyet a de­presszió, szo­rongá­sos za­varok, fóbiák és egyéb pszichés rendelle­nessé­gek kezelé­sében használnak; az eltor­zult gon­dolatok felismerésé­vel és azok rea­lisztiku­sabb gondolatok­kal való helyette­sítésével is fog­lalkozik

koherencia összefüggés, össze­tartozás; ös­szetar­tás

koherens összefüggő, összetar­tozó; össze­illesz­kedő, egységes

kohézió összetartó erő

kollektív tudattalan olyan tartalmak, amelyek az emberekhez tartoznak örökletesen, tehát nem az egyéni élet eseményei töltik fel (ezt valamiféle "előhuzalozottságként" értelmezhetjük) Forrás: http://www.mimi.hu/pszichologia/tudattalan.html

kombináció összeállítás, társítás

kommunikáció gondolatainkat vagy a körülöttünk zajló történéseket egy rendszer segítségével tudjuk közölni egymással, a közlési rendszer alapelemei a jelek és a jelek használatának szabályai; fajtái szerint lehet verbális (beszéd, írás), vokális (a beszéd hangszíne) és nonverbális (testbeszéd) – „Az ember jel, szimbólum, üzenet maga is. Ha valahol megjelensz, a puszta léted, jelenséged is felhívó, üzenetértékű a másik számára, így hát lehetetlen nem kommunikálni egymással. A kommunikáció tehát tulajdonképpen információcsere emberi jelrendszerben.” (Prof. Dr. Bagdy Emőke) – "Aki kommunikál, nem párbeszédet folytat hanem meg akar győzni valamiről... Más a célja és a tartalma, mint a hétköznapi beszédnek, nem arra törekszik, hogy igaz legyen, hanem hogy hihető legyen, tele van magamutogatással, propagandával, a tényeket elferdíti, meghamisítja, részben vagy egészben elhallgatja, a valóságot hozzáigazítja a hallgatóság vélt vagy valós várakozásaihoz." (Ugró Miklós)

kommunikációs kártya a sérült kommunikáció kompenzálására kidolgozott vizuális segédeszköz

kommunikációs társadalom ugyanazokon a szavakon mást és mást értünk. (Egy autista fiú gondolata)

komorbid állapot társuló betegség (lásd: komorbiditás)

komorbiditás egyes zavarok együttes megléte, kettő vagy több probléma fellépése egy időben egy személynél; autizmus esetében gyakori az értelmi fejlődés zavara, az epilepszia, a hipermotilitás, a szorongás, a de­presszió

kompetencia az egyén azon képessége és hajlandósága, hogy tudását (ismereteket, képességeket és attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsa; szakértelem; illetékesség, jogosultság

kompenzáció kiegyenlítés, beszámítás

kompenzál ellensúlyoz, kiegyen­lít, kárpótol

kompenzálás hiányosságok ki­egyenlítése, pót­lása

kompetens hozzáértő, szakértő; illetékes; az adott terület szakmai képviselője

kompetitív vetélkedő, versenyző; egymás hatását negatívan befolyásoló. Eredete: latin.

komplex összetett; több szakma, tudományág módszereit, véleményét stb. egyesítő

komplexus megoldatlan, fel­dolgozatlan, valami­lyen konf­lik­tusból származó viszony­lag önállósult, tudatta­lanná vált lelki prob­léma

kompulzív rögeszmés, mániás - olyan vis­szatérően jelent­kező cse­lekvések, amelyek kivitelezé­sére az érin­tett személy ellenáll­hatat­lan késztetést érez (Lásd még: obszesszív-kompulzív zavar, OCD)

koncentráció összpontosítás; olyan pszichikus jelenség, amikor az ingerü­let vagy a gátlás bizonyos agyi köz­pontok­ban össz­pontosul;

koncepció felfogásmód, átfogó elgondolás, néző­pont, meg­látás

kondicionálás feltételessé te­vés; a feltéte­les reflex kialakítá­sának folyamata; a tanulás alap­vető formája, passzív folyamat - mint a viselkedés magyarázatának alapelve. A klasszikus kondicionálást asszociatív (lásd: asszociáció) tanulásnak is nevezzük. Ezt a legalapvetőbb tanulási formát az 1900-as évek elején Iván Pavlov orosz fiziológus figyelte meg azt a jelenséget, melynek lényege, hogy egymástól független ingerek képesek ugyanazt a választ kiváltani. Operáns kondicionálás, ha valamely véletlenszerű viselkedést megerősítünk. Ennek során azt tanuljuk meg, hogy mi fog történni, ha adott módon viselkedünk, ha pl. bizonyos eseményt egy másik követ.

konfabuláció olyan történetek mesélése, amelyek ugyan nem igazak, de nem is szándé­kos hazugságok

konfliktus két vagy több el­lentétes, egy­mást kölcsönösen kizáró motívum, vágy, tö­rekvés egy­idejű fellépése, ütközése,

konform viselkedés a társadalmi nor­má­kat elfogadó, a mások által kívánatosnak tar­tott mintákat követő viselkedés

konstancia állandóság; az ész­lelés magas­rendű teljesítmé­nye, melynek eredményeként a

tár­gyakról jövő ingerek válto­zásai ellenére a tárgyak egyes tulajdon­ságait állandónak ész­leljük

kontaktus érintkezés, kapcsolat

kontextus szövegösszefüggés, szövegkör­nyezet; tágabb értelem­ben: azok a körülmé­nyek, ame­lyek egy adott cselek­vés, mondat stb. értelmét, jelentését befolyá­solják

kontraszthatás ellenkező, ellentétes hatás

konvenció szokásrend; hagyo­mány, meg­állapo­dás

konvergens gondolkodás a gondolko­dásnak az a típusa, amelyben a személy a problémák meg­oldásához, főként a már is­mert adatok és módszerek, illetve a lehetséges újabb módszer­beli változatok legmegfelelőbbjének kiválasztásával és alkal­mazá­sával közelít

konvulzív görcsös, vonagló

konzultáció tanácsadás, megbe­szélés, szak­értők tanácsko­zása valamilyen kérdésről, eset­megbe­szélés

kooperatív tanulás a tanulók együttműködésén alapuló kiscsoportos tanulásszervezési eljárás

koordinálatlan összevissza; nem összehangolt

korai fejlesztés-gondozás a 0–5 éves korú, különböző fokban megkésett vagy eltérő fejlődésmenetű gyermekek komplex ellátását jelenti, ami megvaló­sítható otthoni ellátás, bölcsődei gondozás, fogyatékosok ápoló-gondozó otthonában nyújtott gondozás vagy korai fejlesztő központban biztosított fejlesztés keretében

korlátozó gondnokság ez alá a bíróság azt a nagykorú személyt helyezi, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége, a pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy zenvedélybetegsége miatt – általános jelleggel, illetve egyes ügycsoportok vonatkozásában – tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent

korrekció helyesbítés, javítás

korreláció a különböző együtt­hatók kiszá­mításá­nak útján meg­állapított összefüggés sta­tisztikai kifejezése két változó között

korrelál összefüggést mutat

kortizol hormon; javítja a tanulási és a gondolkodási folyamatokat. Reggel magasabb a szervezetben a szintje, mint a délutáni és az esti órákban.

kóros elmeállapot büntethetőséget kizáró ok; nem büntethető az, aki a cselekményt az elmeműködés olyan kóros állapotában – így különösen elmebetegségben, gyengeelméjűségben, szellemi leépülésben, tudatzavarban vagy személyiségzavarban – követi el, amely képtelenné teszi a cselekmény következményeinek felismerésére vagy arra, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjék

közgyógyellátás szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőr­zéséhez és helyreállításá­hoz kapcso­lódó ki­adásainak csökkentésére megalkotott ellátási rendszer, méltányossági, normatív és alanyi jogon járhat, magasabb családi pótlékban részesülők ez utóbbi alapján kapják ezt az ellátási formát

közoktatási törvény az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, melyet azóta többször módosítottak

közös figyelmi viselkedés a tipikus fejlődésben 9 – 10 hónapos korra új társas viselkedésforma jelenik meg, a gyermek triádikus interakciókban kezd el részt venni (ennek részei a gyermeken kívül egy másik felnőtt és egy tárgy) és kb. 18 hónapos korra ez teljesen kifejlődik; a felnőtt tekintetét követve vagy vezetve figyelmüket közösen ugyanazon a tárgyra/eseményre irányítják

kreativitás alkotóképes tudás; az a képes­ség, amely lehe­tővé teszi, hogy rugalmasan gondol­kodva, korábbi tapaszta­latainkból va­lami újat hoz­zunk létre

kromoszóma a genetikai információ hordozója, ahol ez az információ a DNS-ben van kódolva; a kromoszóma a gének gyűjteményének tekinthető; a gének pontosan meghatározott sorba rendeződve helyezkednek el a kromoszómákban

kronológia időrend, időbeli sorrend

kronológiai időbeli

kvalitatív minőségi, a minőség­gel kapcso­latos

kvantitatív mennyiségi, a men­nyiséggel kap­csola­tos

kt. lásd: közoktatási törvény


2014-07-27 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés