lepjunk.hu

O - Ö

obesitas - ösztön


obesitas kóros elhízás

obszerváció megfigyelés, tudományos megfigyelés; észrevétel, észlelés, észlelet; törvény, szabály stb. megtartása

obszesszív kényszeres

obszesszív-kompulzív zavar, lásd: OCD

obszesszív rituális magatartás olyan viselkedés, mint például a himbálódzás vagy az ütemes fejrázás és ütögetés, tárgyak pörgetése és különösen nagy terekben az igény, hogy minden egyes tárgyat meg kell érinteni egy helyiségben, hogy megnyugodjanak. Autista személyek (pl. Donna Williams) véleménye szerint a kiváltó ok érzékelési jellegű. Amíg ezt meg nem csinálják, addig nehezükre esik érzékelni önmagukat a környezetük tükrében; biztonságot ad nekik, mert segít értelmezni a környezetüket. (Lásd: Olga Bogdashina: Valódi színek)

OCD Obsessive Compulsive Disorder; kényszeres-rögeszmés zavar, kény­szerbetegség – állandóan jelen lévő, vagy gyakran visszatérő kényszergondolatokkal és/vagy ismétlődő akaratlagos kényszercselekvésekkel jellemezhető pszichiátriai zavar; nehéz elkülöníteni az autizmustól, mert tünetei átfedők az autizmus kényszeres repetitív, sztereotip tüneteivel

OEP lásd: Országos Egészségbizto­sítási Pénztár

off label javallaton kívüli alkalmazás, amikor a gyógyszereket a jóváhagyott felhasználási körön kívüli célokra alkalmazzák.

OKJ lásd: Országos képzési jegyzék

Oktatási Jogok Biztosának Hivatala elő­segíti az oktatás résztvevőit (tanárokat, diá­kokat, oktatókat, hallgatókat stb.), illetve azok közösségeit megillető, az ok­tatással kap­csolatos állampolgári jogainak érvényesítését. Működése során kizárólag az oktatásért felelős miniszternek tartozik felelősséggel. A hivatal feladatait és működésének szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg. A 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről biztosítja az oktatási jogok biztosához fordulás jogát a gyermek, a szülő és a pedagógus számára.

oligofrénpedagógia értelmileg- és tanulásban akadályozottak pedagógiája. Az 1980-as 90-es években általános képzési irány volt a gyógypedagógiai főiskolán. Ma külön képeznek értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozott gyermekekkel foglalkozó szakembereket.

OOSZI Országos Orvosszakértői Intézet; 2007. augusztus 15-étől kibővült hatáskörrel Országos Rehabilitációs és Orvosszakértői Intézet (ORSZI) néven működik tovább (lásd ott)

opiátok (=ópiátok) mákszármazékok, ópium, morfium, heroin, codein. morfin. Az ópium alkaloidjai (alkotórészei vagy szárma­zékai) . Az ópium a máknövény (papaver somniferum) tejnedve.  Ezek az anyagok a központi idegrendszerre hatnak. A gyó­gyítás­ban a fájda­lom, a hasmenés és a köhö­gés csilla­pítására alkal­mazzák.

OPAI - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet a Nyírő Gyula Kórház területén 2013. jún. 3-án Balog Zoltán miniszter átadta az intézet alapító okiratát. A kórház pszichiátriai osztályai az ország minden területéről fogad betegeket. (l. még OPNI)

OPNI Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet - 2007-ben az akkori kormány egy tollvonással megszüntette. Lásd: OPNI után OPAI

oppozíciós zavar negativisztikus, ellensé­ges, dacos visel­kedés

option-módszer az autista gyermek teljes éb­renlétét ki­töltő, egyszemélyes, intenzív, el­fogadó, nem korlá­tozó foglal­kozás, ne­velés, tanítás

optogenetika az idegsejteket fénnyel manipuláló eljárás. A módszer lényege, hogy fényérzékeny fehérjéket juttatnak az idegsejtekbe, és amint fénysugárzás éri őket, célzottan és gyorsan aktiválni tudják őket, azaz az agysejtek fénysugárral be-, illetve kikapcsolhatók. Segítségével könnyebb olyan betegségeket kutatni, mint a Parkinson- és az Alzheimer-kór, az epilepszia, a skizofrénia, a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (ADHD), a különböző szenvedélybetegségek és a fájdalommal kapcsolatos rendellenességek. Az optogenetikát a Nature tudományos szaklap 2010-ben az év módszerének választotta.

optometria látásvizsgálat lásd még: magatartási optometria

Orff-módszer zeneterápia; kidolgozója Carl Orff (1895–1982) német zeneszerző, akinek zenepedagógiai elkép­zelése a zene–beszéd–mozgás egységének és együttes fejlesztésének gondo­latára épül

organikus szervi, szervrend­szeri

orientáció tájékozódás, eligazodás; irány

orientációs reakció új, szo­katlan ingerre adott, fiziológiai változá­sokkal járó viselkedé­ses

Országos Egészségbizto­sítási Pénztár a kormány irányítása alatt álló, országos ha­táskörű központi államigaz­gatási szerv

Országos Esélyegyenlőségi Hálózat a hálózatot az ország különböző térségeiben felállított Esélyek Házai alkotják, feladatuk egyebek mellett a hátrányos helyzetű személyek esélyegyenlőségének segítése, az egyenlő bánásmód követelményének elősegítése; a hálózat kiépítése 2004-ben kez­dődött

Országos képzési jegyzék (OKJ) azoknak a szak­máknak a jegy­zéke, amelyeknek elsajátí­tása meg­határozott vizsgával és az adott szak­mának megfe­lelő minő­sítéssel zárul

Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet lásd fentebb: OPNI

Országos Rehabilitációs és Orvosszakértői Intézet (ORSZI) (2011-től új nevén: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - NRSZH) orvosszakértői tevékenysége körében szakvéleményt ad az egészségkárosodás mértékéről (a munkaképesség változásáról), a szakmai munkaképességről, a rehabilitáltságról és annak irányáról; a rokkantság fokáról; a súlyos fogyatékosságról, valamint az önkiszolgálási képességről vagy annak hiányáról, a tartósan beteg állapot fennállásáról stb.; szociális szakértői tevékenysége körében szakvéleményt ad az intézetében történő elhelyezési rászorultságról (idősek, fogyatékos személyek stb. estében); az egészségi alkalmasság elbírálása tárgyában szakvéleményt ad a gépjárművezetők egészségi alkalmasságáról és a mozgáskorlátozott személyek gépjárművezetői egészségi alkalmasságáról

output kimenő, kimenet

óvodáskor a harmadik életév végétől a ha­todik év végéig, az iskolába járásig tart; a tör­vényi rendelke­zések szerint a tanulási képes­séget vizsgáló szak­értői és rehabilitá­ciós bi­zottság indoklá­sára és javaslatára az is­kola­kez­dés a nyolcadik életévig kitolható

oxitocin (oxytocin) (görög eredetű szó, jelentése gyors szülés) neuromodulátor - az agyalapi mirigy hátulsó lebenyében tárolódó, a hipotalamuszból érkező hormon. Főként a vonzalom, bizalom kialakulásában és szabályozásában játszik fontos szerepet. Hatását úgy fejti ki, hogy a sejtfelszínen elhelyezkedő speciális fehérjéhez (receptorhoz) kapcsolódik. A receptor működése attól függ, hogy az azt kódoló gén (OXTR) melyik változatát hordozza egy személy vagy egy állat valamely egyede. Az embernél a különböző variációk a társas viselkedéssel függnek össze: például jellemzően barátságosabbak, könnyebben ismerik fel mások érzelmeit, empatikusabbak azok a személyek, akik a gén bizonyos változatát hordozzák. Az oxitocin fehérjetermészetű anyag (peptid), amely sok gerinces élőlény agyalapi mirigyének a hátsó lebenyében található. Szabályozza a simaizmok működését, fontos szerepe van a szülés megindításában. Emberben ez a hormon a köztiagybeli hipotalamusz révén kerül a vérbe. Olyankor szabadul fel, amikor pl. a szerelmesekben kialakul a kötődés, és szeretkeznek, illetve amikor a párok szülővé válnak és gyermeküket táplálják. Szoptató nőknél a szopás hatására szabadul fel így elősegítve a tej kiürülését az emlőből. Szülés alatti felszabadulása méhösszehúzódásokat okoz. Lásd még az: Oxitocinnal az autizmus ellen c. írást.

ölelés terápia lásd: holding terápia

önreflexió az ember saját viselkedésének, érzelmeinek értelmezése, elemzése

ösztön olyan fiziológiai késztetés, melyeket a test érzékel. Ha az ösztön a fantáziában jelentkezik, és szimbolikus formában fedi fel jelentését, akkor archetípusnak nevezzük. Az ösztönökhöz hasonlóan az emberi psziché kollektív gondolatai, sémái is veleszületettek és öröklöttek. Ha működésbe lépnek, mindnyájunknál többé-kevésbé hasonló módon hatnak, az egész földön felismerhetően azonosak. Civilizált tudatunk szilárdan különvált az alapvető ösztönöktől. Ezek az ösztönök nem tűntek el, csupán a tudattal való kapcsolatuk veszett el. Indirekt módon nyilvánulnak meg különböző tünetek formájában (pl. neurózis)

 


2014-08-13 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés