lepjunk.hu

V, W

VABS - Wing


VABS Vineland Adaptive Behavior Scales: Vineland adap­tív viselkedési skálák; áttekintő interjúváltozat, széles kör­ben alkalmazott szü­lői/gondozói interjú

vakcina korábban a himlő elleni oltóanyagot, ma általában az oltó­anyagokat értjük alatta

valid érvényes

validáció, validálás elfogadás, érvényessé nyilvánítás, elvárások megfogalmazása. Más szóval sérült, beteg, fogyatékos ill. idős ember állapotát, igényeit és szükségleteit felismerni, ezeket feltételek nélkül érvényesnek, részükről mintegy természetes igényként elfogadni és igyekezni számukra pozitív, megnyugtató válaszokkal a helyzetet kezelni. A módszer kidolgozója és fejlesztője Naomi Feil, amerikai szociális munkás, aki 1963-tól 1980-ig dolgozott folyamatosan a módszer tökéletesítésén.

valproic-sav görcsoldó gyógyszer, melyet főképp epilepsziás rohamok kezelésére használnak

védőoltások olyan megbetege­dé­sek ellen, mint például a járvá­nyos gyermekbénulás, a tetanusz, a diftéria vagy a szamár­köhögés nyúj­tanak védelmet; felmerült, hogy a védőol­tások és az autizmus kialaku­lása között kapcsolat áll fenn, de ezt tudományos kísérlettel cáfolták

vegetatív a belső szervek ideg­rend­szeri sza­bályozá­sával kap­csolatos

verbális szóbeli, beszéddel kapcsolatos (lásd még: nonverbális)

verbális kommunikáció az emberek közötti kapcsolat, érintkezés, illetve információcsere szóbeli, beszédet, beszédértést megkövetelő módja. „A beszéd a jelentésnek szerény 7%-át képviseli, 38%-ot tesz ki a hangminőség, dallam (lásd: intonáció), hangszín, hangsúly, a fennmaradó 55%-ot pedig a jelentés formálásában a többi nem verbális csatorna határozza meg.” (Prof. Dr. Bagdy Emőke) Lásd: nonverbális kommunikáció

verbális tesztek olyan intelligenciatesztek, amelyekben a szóbeli kommunikációnak van alapvető jelentősége, az ilyen tesztekben álta­lában rosszul teljesítenek az autista személyek

Vermeulen Dr. Ph.D., Peter pszichológus, pedagógus, diplomáját a leuveni (Belgium) egyetemen szerezte. Az Autisme Centraal társigazgatója, kitűnő és keresett előadó. A belga autizmus-szakértő 2014. októberében tartott előadás-sorozatot autizmus témában Budapesten az FSZK szervezésében. Számos publikációja és 15 könyve jelent meg, magyarul az Egyesült Államokban díjat nyert könyvét (Autism as Context Blidness) Az autizmus mint kontextusvakság címmel a Geobook kiadó adta ki 2014-ben.

veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza

vesztibuláris egyensúlyi; a vesztibuláris rendszer a belső fülben található szerveket jelöli, melyek a fejtartás változását és a fej mozgását érzékelik. Működésének révén valósul meg testhelyzetünk téri érzékelése, egyensúlyának megtartása, a szemmozgások és a fej mozgásának kiegyenlítése.

végrehajtó működések olyan kognitív folyamatokat ölelnek fel, amelyek a viselkedésszabályozásban fontosak - pl. cselekvés előre tervezése, döntéshozatal, megosztott figyelem

vigilancia az agykéreg ébersége

Viktor a 18. század végén talál­ták a dél-kö­zép franciaországi Aveyron erdejében, a róla gondoskodó, őt taníttató orvos leírása alapján semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy a klasszikus értelemben vett autista volt. Bővebben lásd: A kezdetek illetve

virtuális nem valódi, látszólagos

viselkedés az ember látható és hosszabb ideig észlelhető megnyilvánulásai, melyet több minden befolyásol (pl. nevelés, környezet, a személy mentális és testi állapota); az élőlény más élőlé­nyek vagy kísér­leti eszközök által megfigyelt aktivitása, amely az ember lát­ható és

hos­szabb ideig ész­lelhető meg­nyilvánulá­saival jellemezhető

viselkedésterápia az emberi problémák döntő többsége hibásan tanult viselkedésekben nyilvánul meg, a terápia célja e hibás viselkedések mó­dosítása

vitaminok szerves hatóanyagok, amelyek számos anyagcsere-fo­lyamathoz, a növeke­déshez, a fenn­tartáshoz és a szaporo­dáshoz szükségesek

vizuális látási, látással kapcso­la­tos (lásd még: NLP)

vizuális diszkrimináció látási megkü­lönböz­tetés

vizuális érzékelés látási érzékleten alapuló; a látással kap­csolatos

vizuomotoros koordináció a látás és a moz­gás össze­hangolt működtetése

Volkmar, Fred R. M.D. gyermekpszichiáter, neves autizmus szakértő, nevé­hez fűző­dik az autizmus ku­tatá­sának ugrásszerű fellendü­lése a 1960-as évektől. A Yale University (New Haven) professzora a Yale-New Haven Hospital gyermekpszichiátriájának vezetője. Az  Autism Genome Project (AGP) tudományos munkatársa a NARSAD támogatója. Autizmussal foglalkozó könyvei: “Asperger’s Syndrome,” “Health Care for Children on the Autism Spectrum” ill. “Handbook of Autism.”

vokális hangadással, hanggal kapcsolatos

vokalizáció hangadás

Walden-módszer megértési és probléma-megoldási képes­ségek fejlesztése kizárólag nyelvhasználatot nem igénylő fel­adatokban, amelyek a pervazív zavarok esetében eredményesen alkalmazhatók. (Tedra A. Walden Prof. Psychology & Human Development Department - CHILD DEVELOPMENT 1982, 1988 – Vanderbilt University Nasville Tennessee USA)

Waldorf-pedagógia fejlődéspedagógia, melyben döntően az életkori sajátosságok határozzák meg a tevékenységi formákat, a módszert és a tananyagot; a teljes emberi személyiség kibontakoztatásának szolgálatában áll; célja, hogy a gyermekeket a koruknak megfelelően, testi, lelki és szellemi fejlődésüket elősegítve bevezesse az emberiség története során felhalmozódott ismeretekbe; hátterében a Rudolf Steiner által leírt emberismeret áll

web alapú kommunikáció a számítógép és az internet alkal­mazása autista sze­mélyek kom­munikációjá­nak megsegíté­sére; a kommuniká­ciós akadálymentesítés fontos eszköze

Wechsler David "Wex" (Lespezi, Románia, 1896. január 12. – New York, USA, 1981. május 2.) a maga korában az egyik vezető amerikai pszichológus volt. Azóta már jól ismert intelligencia-skálákat fejlesztett ki. Wechsler-t leginkább intelligencia-tesztejiről ismerik. A Wechsler Adult Intelligence Scale-t (WAIS-t) először 1939-ben fejlesztette ki, akkor még Wechsler-Bellevue Intelligencia Teszt volt a neve. Ezekből származtatta 1949-ben a Wechsler Intelligence Scale for Children-t (WISC-t) és 1967-ben a Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-t (WPPSI-t). Wechsler eredetileg azért készítette tesztjeit, hogy többet tudjon meg pácienseiről a Bellevue klinikán és azt találta, hogy az akkori aktuális Binet-féle) (l. ott) IQ-teszt nem elég jó. A tesztek még most is az ő elképzeléséből indulnak ki, mely szerin: "az intelligencia az egyénnek az az összesített vagy globális képessége, amely lehetővé teszi, hogy célszerűen cselekedjék, hogy racionálisan gondolkodjék, és eredményesen bánjék környezetével”.

Wechsler-teszt a felnőtteknél használt egyik legelterjedtebb intelligenciateszt (lásd fentebb)

WHO Word Health Organization; az ENSZ Egészség­ügyi Világszerve­zete

Williams, Donna (Melbourne 1963. – jelenleg Nagy Britanniában él) autistának diagnoszti­zálták, írásaiban saját állapotá­ról, tapasztala­tairól számol be; jelen­tősebb művei: „Léttelenül” (Nobody Nowhere - a magyaron kívül több mint 12 nyelvre fordították le), „Eszmé­lés” (Somebody Somewhere), Like Colour to the Blind („Mint színek a vaknak”), „Autizmus – Egyes szám első sze­mély­ben”, (Autism: An Inside-Out Approach). Bővebben lásd Donna Williams honlapját.

Williams-szindróma (WS) (más néven Williams-Beuren szindróma) genetikailag meghatározott, az értelmi képességeket befolyásoló állapot. Egy ritka (becslések szerint átlagosan 20 000 szülésből egy esetben fordul elő) genetikai rendellenesség, melyet először 1961-ben írtak le, mint elkülöníthető és ugyanakkor összefüggő tünetegyüttest. Lényege az elasztin-termelés zavara, amely számos testi és lelki sajátosságot okoz. Az autisták ellentéteit, a Williams szindrómás szellemi fogyatékos gyerekek, akik rendkívül alacsony IQ-juk ellenére sokkal jobban megértik mások gondolatait, azaz mások tudatállapotának elemzése kitűnő. Bonyolult szerepjátékokra képesek.

Wimmer-Perner módszer Heinz Wimmer és Josef Perner dolgozta ki az úgy­nevezett hamis vélekedési tesztet, amit az autista személyek rosszul teljesí­tenek; (l. még Sally and Ann próba)

Wing, Lorna (született 1928. október 7-én) angol pszichiáter, aki a viselkedésük alapján csoportosította az autizmussal élő személyeket. Ő használta először (1981-ben) az „Asperger’s Syndrome” (Asperger-szindróma) kifejezést. Lányát autizmussal diagnosztizálták.


2014-08-22 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés