lepjunk.hu

Az uniós alkotmányokról

Trócsányi László, Badó Attila: Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban

Complex Kiadó 2005

Ismertető
A kötetben helyet kapnak az európai tagállamok alkotmányai, és az egyes alkotmányok létrejöttének körülményeit, történetét, legfőbb jellemzőit bemutató rövid ismertetők. Az immáron 25 tagállamot magában foglaló Unió egyes országainak alkotmányait felvonultató mű azzal a céllal készült, hogy a szakemberek és érdeklődők számára megkönnyítse a kibővült Európai Unió alkotmányos rendszerének megismerését.


A nemzeti alkotmányok az integrációs folyamat ellenére sem veszítenek jelentőségükből, miután az Európai Unió a tagállamok által elfogadott szerződésekből származtatja jogosítványait. Az integrációs folyamatban a tagállamok alkotmányos rendszere és különösen a ratifikálás alatt álló Európai Alkotmányos Szerződés szoros kapcsolatrendszerbe kerül: az Európai Uniónak figyelemmel kell lennie a tagállamok alkotmányaira és a tagállamoknak az integrációt létrehozó és azt elmélyítő szerződéseire.
A nemzeti alkotmányok magyar nyelven történő megjelentetése ezen kettősség megértéséhez kíván segítséget adni, bízva abban, hogy a tagállamok alkotmányainak megismerése is hozzájárul a közös európai értékek és elvek kialakításához.

Rövid tanulmány az uniós alkotmányokról:

2011-05-02 Szerző: Dr. Jobbágyi Gábor
Fekete-fehér tények az EU-ból a magyar alkotmány miatt aggódó balliberális politikusoknak és az ő holdudvaruknak.

Trócsányi László és Badó Attila szerkesztésében, a KJK-Kerszöv kiadásában 2005-ben megjelent hazánkban a Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban című vaskos kötet, amely tartalmazza az EU összes tagállamának alkotmányát. Mivel az új magyar alkotmány miatt teljes a kétségbeesés és az aggodalom balliberális oldalon, bővebb magyarázat helyett szó szerint idéznék néhány szakaszt az Európai Unió tagállamainak alkotmányából, néhány preambulumról és érdekesebb részből.


1. Ciprus (1960)
(7) a) "A férjezett nő férje közösségéhez tartozik.   
b) A huszonötödik életévet be nem töltött, nem házas fiú- és leánygyermekek apjuk, vagy, amennyiben apjuk ismeretlen, és  örökbefogadásra nem került sor, anyjuk közösségéhez tartoznak."

2. Cseh Köztársaság (1992)
Preambulum   "hűen a Cseh Korona Országai ősi államiság és a csehszlovák államiság valamennyi jó hagyományához..."

II. fejezet 6. cikk (1) "Mindenkinek joga van az élethez. Az emberi élet a születés előtt védelmet élvez."

3. Egyesült Királyság
Anglia jellemzője, hogy a mai napig nem alkotott "modern" alkotmányt, hanem az "alkotmányos rendet" "sarkalatos törvények" biztosítják. Ezek közül az első a mai napig hatályban lévő Magna Charta (1215).

"Mi János, Isten kegyelméből Anglia királya, Írország ura, Normandia, és Aquitánia hercege, Anjou grófja üdvözletünket küldjük az érsekeknek, a püspököknek, az apátoknak, a grófoknak, a báróknak, a bíráknak, az erdészeknek, a sheriffeknek, az elöljáróknak, a tisztségviselőknek, továbbá minden tisztviselőnknek és hívünknek.
Tudjátok meg, hogy Isten sugallatára, a Mi, valamint elődeink és utódaink lelkének üdvösségéért, Isten dicsőségére, a Szent Egyház felemelése és királyságunk jobb berendezése végett tiszteletreméltó atyáink;...
(1) ELSŐKÉNT ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL KINYILVÁNÍTJUK, és a jelen Chartával örök időkre megerősítjük Magunk és utódaink számára, hogy az angol Egyház szabad, jogait és szabadságait teljes egészükben, korlátlanul birtokolja."

 


4. Görögország (1975)
3 cikk (1) "Görögországban az uralkodó vallás: Krisztus kelet-ortodox egyházának vallása. Elismerve fejének a mi Urunk, Jézus Krisztust, Görögország ortodox egyháza elválaszthatatlanul egyesül hittételeiben a konstantinápolyi Nagy Egyházzal és Krisztusnak minden más azonos hitvallású egyházával, megtartva tántoríthatatlanul a szent apostoli, valamint a zsinatok által felállított kánonokat és a szent hagyományokat."

21. cikk (1), (2), (5)  "A család mint a nemzet fenntartásának és haladásának alapja, valamint a házasság, az anyaság és a gyermekek az állam védelme alatt állnak."
"A sokgyermekes családok, a háború vagy békeidő sérültjei, a háborús áldozatok, a háborúban elesettek árvái és özvegyei, valamint a gyógyíthatatlan testi és szellemi betegségben szenvedők az állam különleges gondoskodására jogosultak."  "A népesedési politika megtervezése és alkalmazása, valamint az ezekhez szükséges intézkedések megtétele az állam kötelezettsége."

5. Írország (1937)
Preambulum  "A legszentebb Szentháromság Isten nevében, akié minden hatalom, és akitől mint végzetünktől, mind az emberek, mind az államok tevékenysége ered, mi, Írország népe, alázatosan elismerve kötelezettségeinket a mi Urunk, Jézus Krisztus felé, aki átsegítette
atyáinkat évszázados megpróbáltatásainkon, hálásan emlékezve hősies és lankadatlan küzdelmükre, hogy visszanyerjék Nemzetünk jogos függetlenségét..."

40. cikk (3) "Az állam elismeri a meg nem születettek élethez való jogát, figyelembe véve az anya egyenlő élethez való jogát; ezt a jogot törvényeiben elismeri, és a lehetőségekhez mérten védi és érvényesíti."

41. cikk (1), (2)1, 2, (3)1  "Az állam elismeri a családot mint a társadalom természetes, elsődleges és alapvető közösségét, és mint elidegeníthetetlen és sérthetetlen jogokkal rendelkező erkölcsi intézményt, mely a pozitív jognál előbbvaló és felsőbbrendű."  
"Így különösen az állam elismeri, hogy a nők az otthonteremtésben betöltött szerepükkel olyan támogatást adnak az államnak, amely nélkül a közjó nem érhető el."  
"Ebből kifolyólag az állam biztosítani törekszik, hogy az anyák gazdasági okból kifolyólag ne kényszerüljenek munkába állni, elhanyagolva otthoni feladataikat."  
"Az állam különös gondot fordít a házasság intézményére, amelyen a család alapszik, és azt védi minden támadással szemben."

44. cikk (1)  "Az állam elismeri, hogy a mindenható Istent illeti a
hódolat. Tiszteletben tartja az Ő nevét, és tiszteli és értékeli a
vallást."  

6. A Lengyel Köztársaság (1992)
Preambulum  "Mi, a Lengyel Nemzet - a Köztársaság valamennyi állampolgára, hálás szívvel őseinknek; munkájukért, a függetlenség eléréséért nagy áldozatokkal folyatatott küzdelmükért, a nemzet keresztény hagyományaiban és egyetemes emberi értékekben megnyilvánuló kulturális gyökereinkért, érezve a kötelezettséget, hogy ezeréves örökségünk mindezen értékeit a jövő generációkra hagyományozzuk, ismerve felelősségünket Isten és saját lelkiismeretünk előtt..."

18. cikk  "A házasság mint a férfi és a nő egysége, a család, az anyaság és az apaság a Lengyel Köztársaság védelmét és gondoskodását élvezi."

7. Litvánia (1992)
Preambulum  "A litván nemzet, amely - megalapította a litván államot sok évszázaddal ezelőtt - évszázadokon át védte szabadságát és függetlenségét, megőrizte szellemét, nyelvét, írását és szokásait, képviseli a nemzet és minden ember veleszületett jogát arra, hogy szabadon éljen és tevékenykedjen atyái és ősatyái földjén, a független litván államban,..."

38. cikk (1), (2), (3) "A család a társadalom és az állam alapegysége."  
"A család, az anya, az apa és a gyermek az állam védelme és gondoskodása alatt áll."  
"A házasság a férfi és a nő szabad döntésével jön létre."

8. Málta (1964)
2. cikk (1), (2), (3)  "Málta vallása az apostoli római katolikus vallás."  
"Az Apostoli Római Katolikus Egyház szervei jogosultak és kötelesek a jó és rossz tanítására."  
"Az apostoli római katolikus vallás tanítása a kötelező oktatás részeként minden állami iskolában biztosított."

4. cikk   "Málta nemzeti himnusza a "L-Innu Malti", melynek kezdő sora "Lil din l-art helwa l-Omm li tatna isimha". (Istenem, ahogy még nem vigyáztál senkire - a szerk.)

9. Németország (1949)
Preambulum  "Isten és ember előtti felelősségem tudatában, attól az akarattól áthatva, hogy mint az egyesült Európa egyenjogú tagja a világbékét szolgálja, a német nép alkotmányozó hatalmánál fogva meghatározza alaptörvényét."

10. Olaszország (1947)
I. fejezet 21. cikk (6)  "A közerkölccsel ellentétes sajtóközlemény, előadás vagy nyilvánosságra hozatal bármilyen formája tilos."

11. Szlovákia (1992)
Preambulum  "Mi, a szlovák nemzet, emlékezve elődeink politikai és kulturális hagyatékára, a nemzeti létért és az önálló államiságért folytatott harcok évszázados tapasztalataira, Cirill és Metód szellemi hagyatékának és a Nagymorva Birodalom történelmi örökségének értelmében,..."

15. cikk (1)  "Mindenkinek joga van az élethez.  Az emberi élet már a megszületés előtt védelmet érdemel."

41. cikk (1), (2)   "A házasság, az anyaság és apaság, valamint a család a törvény védelme alatt áll. A gyermekek és fiatalkorúak különleges védelme biztosított."  
"A várandós nőknek különleges gondoskodást, a munkajogi viszonyokban védelmet és megfelelő munkafeltételeket kell biztosítani."


Egyébként is látható, hogy a nemzeti alkotmányok - mint a szuverenitás körébe tartozó alaptörvények - rendkívüli változatosságot, sokszínűséget mutatnak. Tiszteletteljes kérdéseim ezután a balliberális oldal képviselőihez, kik fáradhatatlanul ingáznak a nyugat-európai fővárosok között rossz hírünket keltve: Kizárandók-e mindezen országok az Európai Unió-ból feudális örökségük és önkényuralmi vonásaik alapján? Ismerik-e önök ezen alaptörvényeket? Ha nem, szerezzék be a könyvet nagyobb jogi könyvesboltban, vagy tanulmányozzák közkönyvtárainkban. Milyen érzés teljes tudatlansággal a közvélemény és Európa nyilvánossága elé lépni? Válaszukat reménykedve, mégis tudom, reménytelenül várom.

Dr. Jobbágyi Gábor, tanszékvezető egyetemi tanár
Jó magyarnak lenni igen nehéz, de nem lehetetlen!  (Széchenyi István)
Kiadás dátuma: 2012.02.11.


Lásd még: Magyarország Alaptörvénye


2012-02-16 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés